การ call api ใน angular

เรามาดูตัวอย่างการ call api ใน angular กันครับ

ใน angular นั้นเราสามารถ call api ได้หลายแบบ ตัวอย่างนี้เราจะใช้ HttpClient module เพื่อ call api ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง get, post, put, และ delete

ตัวอย่างโค้ด

 1. import module ที่เราจำเป็นต้องใช้ก่อน ซึ่งเราจะสร้างใน service
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
 1. inject HttpClient module ใน constructor
@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class MyService {
 constructor(private http: HttpClient) {}
}
 1. เราจะใช้ http.get() เพื่อ request api และ subscribe เพื่อ return Observable
export class MyService {
 ...

 getData() {
  return this.http.get<any>('https://api.example.com/data').subscribe(data => {
   console.log(data);
  });
 }
}
 1. เราสามารถใช้ http.post(), http.put(), และ http.delete() ได้ตามตัวอย่าง
export class MyService {
 ...

 postData(data) {
  return this.http.post<any>('https://api.example.com/data', data).subscribe(response => {
   console.log(response);
  });
 }

 putData(data) {
  return this.http.put<any>('https://api.example.com/data', data).subscribe(response => {
   console.log(response);
  });
 }

 deleteData(id) {
  return this.http.delete<any>('https://api.example.com/data/'+ id).subscribe(response => {
   console.log(response);
  });
 }
}

ในการจัดการกับ error เราสามารถใช้ catchError เพื่อดักจับ error ได้

import { catchError } from 'rxjs/operators';

export class MyService {
 ...

 getData() {
  return this.http.get<any>('https://api.example.com/data')
  .pipe(catchError(this.handleError));
 }

 private handleError(error: HttpErrorResponse) {
  if (error.error instanceof ErrorEvent) {
   // A client-side or network error occurred. Handle it accordingly.
   console.error('An error occurred:', error.error.message);
  } else {
   // The backend returned an unsuccessful response code.
   // The response body may contain clues as to what went wrong,
   console.error(
    `Backend returned code ${error.status}, ` +
    `body was: ${error.error}`);
  }
  // return an observable with a user-facing error message
  return throwError(
   'Something bad happened; please try again later.');
 };
}


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com