ตัวอย่างการใช้ reactive forms ใน angular

เรามาดูตัวอย่างแบบง่ายในการใช้ reactive forms ใน angular กัน โดยตัวอย่างจะใช้ FormBuilder

 1. อันดับแรกเราก็ไป import กันก่อน
import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';
 1. ต่อไปก็ create initialize จาก construct
export class MyComponent {
 myForm: FormGroup;

 constructor(private fb: FormBuilder) {
  this.myForm = this.fb.group({
   name: ['', Validators.required],
   email: ['', [Validators.required, Validators.email]]
  });
 }
}
 1. ต่อไปใน template เราก็ bind จาก group และเซ็ต control form
<form [formGroup]="myForm">
 <label>Name:</label>
 <input formControlName="name" type="text">

 <label>Email:</label>
 <input formControlName="email" type="email">
</form>
 1. ลอง log ค่า value กับ status เพื่อดูผล
console.log(this.myForm.value);
console.log(this.myForm.status);
 1. ต่อไปการ commit กับ reset ก็แบบนี้
<form [formGroup]="myForm" (ngSubmit)="onSubmit()">
 ...
 <button type="submit">Submit</button>
</form>

export class MyComponent {
 ...

 onSubmit() {
  console.log(this.myForm.value);
  this.myForm.reset();
 }
}


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com