ตัวอย่างไฟล์ docker สำหรับ deploy astro

ตัวอย่างไฟล์ docker สำหรับ deploy astro

version: "3"
services:
  app:
    image: denoland/deno:latest
    ports:
      - "8085:8085"
    volumes:
      - ./dist:/app
    command: ["run", "--allow-net", "--allow-read", "--allow-env", "./server/entry.mjs"]
    working_dir: /app

จากตัวอย่าง เราจะใช้ deno image ใน docker

จากนั้นเราจะ map values ไปที่ app

เราจะรันโดย --allow-new, --allow-read -allow-env แล้วก็รันไฟล์ ./server/entry.mjs

จากในตัวอย่างผมรันโดยใช้ ssr ดังนั้นจึงต้องรันที่ ./server/entry.mjsCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com