มาลองติดตั้ง astro และ hello world กัน

มาลองติดตั้ง astro และ hello world กัน

ให้ใช้คำสั่ง

npm create astro@latest

จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่มันแนะนำ เช่น

Where would you like to create your new project? ให้ตั้งชื่อโปรเจ็ค

How would you like to setup your new project? รูปแบบที่มันจะเซ็ตอัพให้เรา

Would you like to install npm dependencies? ให้มันติดตั้ง npm dependencies ให้ไหม

Would you like to initialize a new git repository? ให้มัน new git repo ให้ไหม

How would you like to setup TypeScript? จะตั้งค่า typescript ไหม

เมื่อเสร็จแล้ว มันก็จะแจ้งเตือน

Enter your project directory using cd ./project-tes
Run npm run dev to start the dev server. CTRL+C to stop.
Add frameworks like react or tailwind using astro add.

Stuck? Join us at https://astro.build/chat

เวลารันก็ให้ใช้คำสั่ง cd ./project-tes เข้าไปที่ชือ่ project

จากนั้นรันคำสั่ง npm run devCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com