ตัวอย่าง html audio

audio tag ใน HTML เอาไว้ใส่ audio

ตัวอย่าง html audio

<audio controls>
  <source src="your-audio-file.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="your-audio-file.ogg" type="audio/ogg">
  Your browser does not support the audio element.
</audio>


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com