ตัวอย่างการ deploy NextJs โดยใช้ docker

เราไปดูวิธีการ deploy NextJs โดยใช้ docker กัน ตามตัวอย่างด้านล่างเลย

  1. สร้าง Dockerfile มาก่อน แล้วใส่โค้ดตามด้านล่าง
FROM node:14-alpine

WORKDIR /app
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci --production
COPY . .
RUN npm run build

ENV NODE_ENV=production
CMD ["npm", "start"]
  1. ต่อไปเราก็ build Docker image
$ docker build -t my-next-app .
  1. จากนั้นเราก็จะไปรัน container
$ docker run -p 3000:3000 my-next-app

จากตัวอย่างเรา map port 3000 ดังนั้น เราสามารถเข้าเว็บโดยใช้ http://localhost:3000 เพื่อทดสอบดูได้เลยCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com