ตัวอย่างโค้ด Node.js การใช้ async await

มาดูตัวอย่างการใช้ async await ใน nodejs กัน

ไปดูตัวอย่างแรกกันกับการใช้ async/await

const axios = require('axios');

async function getData() {
  try {
    const response1 = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1');
    console.log(response1.data);
    const response2 = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/2');
    console.log(response2.data);
  } catch (error) {
    console.log(error);
  }
}

getData();

จากตัวอย่างเราใช้ getData() ฟังก์ชัน ซึ่งใช้ axios library

เราใช้ await เพื่อรอ response จาก API

เราสามารถใช้ async/await แบบ multiple task ได้ ตามตัวอย่างโค้ด

const axios = require('axios');

async function getData() {
  try {
    const [response1, response2] = await Promise.all([
      axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1'),
      axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/2')
    ]);
    console.log(response1.data);
    console.log(response2.data);
  } catch (error) {
    console.log(error);
  }
}

getData();

จากตัวอย่างเราใช้ await เพื่อรอ Promise.all()Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com