ตัวอย่างโค้ด nodejs การใช้ bcrypt

มาดูตัวอย่างการใช้ bcrypt ใน nodejs กัน

bcrypt นิยมนำมาใช้เป็น password hashing สำหรับ Node.js ไปดูตัวอย่างกัน

const bcrypt = require('bcrypt');

const password = 'mysecretpassword';
const saltRounds = 10;

bcrypt.hash(password, saltRounds, (err, hash) => {
    if(err) throw err;
    console.log(hash);
});

จากตัวอย่างเราใช้ bcrypt.hash() ฟังก์ชัน เพื่อทำการ hash password

เราสามารถใช้ compare เพื่อเปรียบเทียบ password ที่ hash ได้ ตามตัวอย่างโค้ด

const password = 'mysecretpassword';
const hashedPassword = '$2b$10$JTb1.9tZp.t6RKj7L/v1hu5h7VdZjK3q1z5vE0fXlzHZ5g5L5F5U6';

bcrypt.compare(password, hashedPassword, (err, result) => {
    if(err) throw err;
    console.log(result);
});

จากตัวอย่างเราใช้ bcrypt.compare() เพื่อเปรียบเทียบ password กับที่ hash แล้วCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com