เชื่อมต่อ nodejs กับ mongodb

มาลองดูตัวอย่างการเชื่อมต่อ nodejs กับ mongodb กันครับ

ในการเชื่อมต่อ mongodb กับ nodejs นั้น เราสามารถใช้ mongodb package ได้ ตามตัวอย่าง

const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const uri = "mongodb+srv://<username>:<password>@cluster.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority";
const client = new MongoClient(uri, { useNewUrlParser: true });
client.connect(err => {
 const collection = client.db("test").collection("devices");
 // perform actions on the collection object
 client.close();
});

จากโค้ด เราจะสร้าง MongoClient เพื่อ new client และ connect MongoDB

ในโค้ดเราใช้ db() เพื่ออ้างอิงถึง database จากนั้นเราก็ใช้ collection() เพื่ออ้างอิงถึง collection

เราสามารถใช้ CRUD ได้ โดยใช้ฟังก์ชัน find(), findOne(), insertOne(), updateOne(), deleteOne()

จากนั้นเราก็ close connection โดยใช้ method close()

เราสามารถใช้ promises ใน mongodb ได้ ดังตัวอย่างโค้ด

const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const uri = "mongodb+srv://<username>:<password>@cluster.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority";
const client = new MongoClient(uri, { useNewUrlParser: true });

async function run() {
  try {
    await client.connect();
    const db = client.db("test");
    const collection = db.collection("devices");
    const result = await collection.findOne({});
    console.log(result);
  } catch (err) {
    console.log(err.stack);
  }

  client.close();
}
run().catch(console.dir);

นอกจากนี้ยังมี library อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ MongoDb ได้ เช่น MongooseCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com