มา hello world ใน NodeJs กัน

มา Hello world ใน NodeJs กัน

ตัวอย่างโค้ด Hello World

const http = require('http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello World\n');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});

จากตัวอย่างเราจะใช้ http เพื่อสร้าง server ที่ listen อยู่ที่ http://127.0.0.1:3000/ เมื่อมี request เข้ามา จะส่ง Hello World กลับไป

ในการรัน จะใช้คำสั่ง

node server.js

เราสามารถเข้าดูได้ที่ http://127.0.0.1:3000/Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com