ตัวอย่างโค้ด nodejs api login สำหรับล็อกอิน

มาดูตัวอย่างการสร้าง api login ใน nodejs

ไปดูโค้ดกันเลย

const express = require('express');
const bcrypt = require('bcrypt');
const jwt = require('jsonwebtoken');

const app = express();
app.use(express.json());

const users = [
  {
    id: 1,
    username: 'admin',
    password: '$2b$10$JTb1.9tZp.t6RKj7L/v1hu5h7VdZjK3q1z5vE0fXlzHZ5g5L5F5U6' // hashed password
  }
];

const secretKey = 'secretkey';

app.post('/login', async (req, res) => {
  const { username, password } = req.body;
  const user = users.find(u => u.username === username);
  if (!user) return res.status(400).send({ error: 'Invalid username or password' });
  try {
    const isMatch = await bcrypt.compare(password, user.password);
    if (!isMatch) return res.status(400).send({ error: 'Invalid username or password' });
  } catch (error) {
    return res.status(500).send({ error: 'Server error' });
  }
  const token = jwt.sign({ id: user.id }, secretKey);
  res.send({ token });
});

app.listen(3000, () => console.log('Server running on port 3000'));

จากตัวอย่าง เราใช้ app.post('/login', ...) เพื่อสร้าง API แบบ POST โดยมี /login เป็น endpoint

แล้วก็รับ username กับ password จาก request body

จากนั้นเราก็ไปค้น users ว่ามีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ response 400 Bad Request กลับไป

ตัวอย่างเราใช้ bcrypt.compare() เพื่อ compare password ว่าได้ login ถูกต้องไหม ถ้าไม่ถูกก็ response 400 Bad Request กลับไป

ถ้าถูกต้องเราก็ส่ง jwt โดยใช้ jwt.sign กลับไปCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com