ตัวอย่างโค้ด nodejs api register สำหรับลงทะเบียน

มาดูตัวอย่างโค้ด nodejs api register สำหรับลงทะเบียน กัน เป็นตัวอย่างง่าย ๆ

จากตัวอย่างเราจะใช้ express.js ไปดูตัวอย่างโค้ดกัน

const express = require('express');
const router = express.Router();
const bodyParser = require('body-parser');

router.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
router.use(bodyParser.json());

router.post('/register', (req, res) => {
  const { username, password } = req.body;
  // Perform registration logic, such as hashing the password and saving the user to a database
  // ...

  // Return a success response
  res.status(200).send({ message: 'Registration successful!' });
});

module.exports = router;

จากตัวอย่างเราจะสร้าง route ใหม่ที่รับ POST แล้วมี /register เป็น endpoint

แล้วเราก็รับ username กับ password จาก body มา แล้วก็ทำ login register ตามต้องการ

สุดท้ายก็ return status 200 แล้วแสดง message ว่าได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ใน main app เราเพิ่ม register เข้าไปใน api ตามตัวอย่าง

const express = require('express');
const app = express();
const registerRoutes = require('./registerRoutes');
app.use('/api', registerRoutes);


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com