ตัวอย่างโค้ด nodejs การ upload file

ตัวอย่างนี้เราจะมาดูตัวอย่างการ upload file ใน Node.js กันดูครับ

ในตัวอย่างเราจะใช้ express กล้วก็ใช้ multer middleware ไปดูตัวอย่างกันเลย

 1. ไปติดตั้ง multer กันก่อน
npm install multer
 1. ใน middleware เพิ่ม import กับ config multer
const multer = require('multer');
const upload = multer({ dest: 'uploads/' });
 1. ใน route ใช้ upload.single() เพื่อ handle file upload ไฟล์เดียวไปดูตัวอย่างกัน
app.post('/upload', upload.single('file'), (req, res) => {
  const file = req.file;
  // Perform additional logic, such as storing the file in a database or cloud storage service
  // ...
  res.status(200).send({ message: 'File uploaded successfully!' });
});
 1. ใน html เราก็ตั้งชื่อ file ให้เหมือนกับใน upload.single เราก็ได้ประมาณนี้
<form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="file">
  <input type="submit" value="Upload">
</form>

จากตัวอย่างเป็นตัวอย่างแบบง่าย ๆ ในการ upload file ในตัวอย่างเรา upload แบบไฟล์เดียว เราสามารถ upload แบบหลาย ๆ ไฟล์ได้ โดยใช้ upload.array หรือ upload.fields

เรายังสามารถ validate file ก่อนอัพโหลดได้โดยใช้ multer เหมือนกันCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com