การใช้ case when ใน PugJs

เรามาดูตัวอย่างการใช้ case when ใน PugJs กันครับ

case when มีลักษณะเหมือน switch case ไปดู basic syntax กัน ตามด้านล่าง

case variable
 when value1
  // code to execute when variable is value1
 when value2
  // code to execute when variable is value2
 default
  // code to execute when variable is not value1 or value2

ตัวอย่างการใช้งาน

case user.role
 when 'admin'
  p Welcome, Admin!
 when 'moderator'
  p Welcome, Moderator!
 default
  p Welcome, User!

เรายังสามารถใช้ multiple when ได้ด้วย ตามตัวอย่าง

case user.role
 when 'admin', 'superadmin'
  p Welcome, Admin!
 when 'moderator'
  p Welcome, Moderator!
 default
  p Welcome, User!

case จะต้องปิดด้วย end

case user.role
 when 'admin'
  p Welcome, Admin!
 when 'moderator'
  p Welcome, Moderator!
 default
  p Welcome, User!
end


Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com