ตัวอย่างหน้า login page โดยใช้ pugjs

เรามาดูตัวอย่างหน้า login page โดยใช้ PugJs กันดูครับ

ตัวอย่างโค้ดหน้า login

doctype html
html
 head
  title Login Page
 body
  h1 Login
  form(action='/login', method='post')
   label(for='username') Username:
   input(type='text', id='username', name='username')
   
   label(for='password') Password:
   input(type='password', id='password', name='password')
   
   input(type='submit', value='Login')
  if error
    p.error= error

จากในตัวอย่างเราก็สร้างหน้าซึ่งเป็น template จะตั้งชื่อโดยใช้นามสกุล .pug

จากนั้นใน nodejs เราก็เซ็ตตามนี้

const pug = require('pug');
const html = pug.renderFile('template.pug', { error: 'Invalid username or password' });

จากโค้ดเราจะ require pug มาใช้ แล้วก็ทำการ renderFile template.pug กลับไปCopyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com