ตัวอย่างการใช้ List Rendering ใน Vue

ตัวอย่างการใช้ List Rendering ใน Vue

เราจะใช้ v-for เพื่อแสดงค่าใน array ตามตัวอย่าง

<ul>
 <li v-for="todo in todos" :key="todo.id">
  {{ todo.text }}
 </li>
</ul>

ตัวอย่างแบบมี index ด้วย

<ul>
 <li v-for="(value, key) in object" :key="key">
  {{ key }}: {{ value }}
 </li>
</ul>

ตัวอย่างเต็ม ๆ

<script setup>
import { ref } from 'vue'

// give each todo a unique id
let id = 0

const newTodo = ref('')
const todos = ref([
 { id: id++, text: 'Learn HTML' },
 { id: id++, text: 'Learn JavaScript' },
 { id: id++, text: 'Learn Vue' }
])

function addTodo() {
 todos.value.push({ id: id++, text: newTodo.value })
 newTodo.value = ''
}

function removeTodo(todo) {
 todos.value = todos.value.filter((t) => t !== todo)
}
</script>

<template>
 <form @submit.prevent="addTodo">
  <input v-model="newTodo">
  <button>Add Todo</button>  
 </form>
 <ul>
  <li v-for="todo in todos" :key="todo.id">
   {{ todo.text }}
   <button @click="removeTodo(todo)">X</button>
  </li>
 </ul>
</template>

ที่มา https://vuejs.org/tutorial/#step-7Copyright © 2023 Devcode Code Example - Powered by www.doesystem.com